Dokumenty

 • Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach   (plik PDF)
 • Standardy i Polityka Ochrony Małoletnich   (plik PDF)

 • Statut Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach aktualizacja 15.11.2017   (plik PDF)
 • Aneks nr 3 do statutu z dnia 31.08.2022   (plik PDF)
 • Aneks nr 2 do statutu z dnia 30.09.2021   (plik PDF)
 • Aneks nr 1 do statutu z dnia 26.06.2019   (plik PDF)
 • Uchwała Nr 5/15/11/2017 wprowadzająca  Statut Przedszkola z dnia 15.11.2017   (plik PDF)

 • Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach   (plik PDF)

 • Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych   (plik PDF)
 • Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu   (plik PDF)
 • Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go   (plik PDF)
 • Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola   (plik PDF)
 • Postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore   (plik PDF)
 • Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka   (plik PDF)
 • Organizacja pierwszej pomocy (postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom przedszkola)   (plik PDF)
 • Postępowanie nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne   (plik PDF)
 • Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków   (plik PDF)
 • Procedura obiegu informacji w przedszkolu   (plik PDF)
 • Postępowanie w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka   (plik PDF)
 • Procedura promocji przedszkola   (plik PDF)
 • Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej   (plik PDF)
  1. Załączniki do procedury ppp   (plik PDF)

 • Informacja dla rodziców w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu  (plik PDF)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejskie Przedszkole  Nr 15 w Siedlcach ul. Osiedlowa 5  (plik PDF)
 • Zarządzenie Nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Siedlcach z dnia 28.02.2023 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym ustalenia wysokości opłat za posiłki  (plik PDF)
 • Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach z dnia 25.08.2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań Miejskiego przedszkola Nr 15 w Siedlcach  w czasie epidemii   (plik PDF)
  1. Załącznik do zarządzenie nr 9/2020   (plik PDF)
Skip to content