Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Miejskie Przedszkole Nr 15 w Siedlcach ul. Osiedlowa 5

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (zwanej dalej RODO) informuję, co następuje.
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 15 w Siedlcach ul. Osiedlowa 5,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Łukasz Zaliwski, z którym można skontaktować się za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer (025) 794 37 57.
3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.
Pan/ Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) Nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
b) Identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka;
c) Wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
d) Zatrudniania oraz świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
e) Wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
- dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, w tym również monitoringu zewnętrznego placówki, z zachowaniem prywatności i godności osób;
Monitoring prowadzony jest przez Miejskie Przedszkole Nr 15 w Siedlcach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, obejmuje budynek przedszkola z zewnątrz oraz plac zabaw, wejście do budynku.
Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:
1. Prawo do informacji o istnieniu monitoringu o istnieniu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
2. Prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
3. Prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
4. Prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych
5. Prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
f) Innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynnościami statystycznymi.
5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w naszym zakresie są:
a) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO –niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze –w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo Oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńcze oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
b) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie
6. Pana/ Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 lub w zakresie wskazanym przepisami prawa.
Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których mamy do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzystamy z usług podmiotów z nami współpracujących, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się zawsze na podstawie stosownych umów. 8. Pan/ Pani może złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych, Administrator rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Wszystkie zgody wyraża Pan / Pani dobrowolnie. Zawsze Pan/Pani może wycofać wszystkie lub niektóre zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzani, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Panu/Pani przysługuje także prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, z tym że nie może ono niekorzystanie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych bądź być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne do określonego celu. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku. Mogą z niniejszego wyniknąć konsekwencje określone w przepisach prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne.
11. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą profilowane. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga żadnego Pani/Pana działania.