Dokumenty

Plik do pobrania Nazwa
pdf button Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach
pdf button Statut Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach aktualizacja 15.11.2017
pdf button     Aneks nr 3 do statutu z dnia 31.08.2022
pdf button     Aneks nr 2 do statutu z dnia 30.09.2021
pdf button     Aneks nr 1 do statutu z dnia 26.06.2019
pdf button     Uchwała Nr 5/15/11/2017 wprowadzająca  Statut Przedszkola z dnia 15.11.2017
pdf button Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach
pdf button Program wychowawczy
pdf button Program wychowawczo-profilaktyczny
pdf button Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go
pdf button Podstawowa procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
pdf button Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu
pdf button Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola
pdf button Postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore
pdf button Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka
pdf button Organizacja pierwszej pomocy (postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom przedszkola)
pdf button Postępowanie nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne
pdf button Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków
pdf button Procedura obiegu informacji w przedszkolu
pdf button Postępowanie w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka
pdf button Procedura promocji przedszkola
pdf button Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
pdf button     Załączniki do procedury ppp
pdf button Informacja dla rodziców w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
pdf button Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejskie Przedszkole  Nr 15 w Siedlcach ul. Osiedlowa 5
pdf button Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Siedlcach z dnia 29.05.2020 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym ustalenia wysokości opłat za posiłki.
pdf button

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach z dnia 25.08.2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań Miejskiego przedszkola Nr 15 w Siedlcach  w czasie epidemii. 

pdf button     Załącznik do zarządzenie nr 9/2020